Všeobecné podmínky prodeje zájezdů a ostatních služeb
cestovní kanceláře Marcela Štěrbová  - MS TRAVEL
 
 
 
 

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Marcela Štěrbová jsou platné pro poskytování zájezdů, pobytů a dalších služeb cestovního ruchu uvedených v propagačních materiálech nebo na webových stránkách cestovní kanceláře Marcela Štěrbová se sídlem U Zámku 1991/8, 415 01 Teplice, IČO 43269036, registrované u Magistrátu města Teplice, OŽÚ pod ev. Číslem 350901-1000001355 a jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy.

2. Smluvní vztah

Účastníkem smluvního vztahu je CK Marcela Štěrbová na straně jedné a zákazník na straně druhé. Smluvní vztah může vzniknout také prostřednictvím jiného subjektu, dále jen prodejní partner, se kterým má CK uzavřenu řádnou smlouvu o obchodním zastoupení.

Smluvní vztah mezi „cestovní kanceláří“ a „zákazníkem“ vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu/objednávkou služeb. Zájezd/pobyt může být rezervován i telefonicky, faxem nebo e-mailem, příp. doručením podepsané písemné objednávky nebo přihlášky zákazníkem. Zákazníkem CK mohou být jednotlivci, případně kolektivy. U nezletilých osob do 18 let musí cestovní smlouvu podepsat jejich zákonný zástupce. Cestovní smlouva je závazná i pro osoby uvedené na cestovní smlouvě. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob ručí zákazník jako za své vlastní. Vzájemný smluvní vztah je upraven těmito „podmínkami“ a řídí se ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.

 3. Předmět služeb

CK Marcela Štěrbová zajišťuje pro své zákazníky služby ubytovací, stravovací, průvodcovské, přepravní a služby spojené s programovou náplní pobytu apod.

4. Ceny služeb

Ceny pobytů a služeb poskytovaných CK Marcela Štěrbová jsou cenami smluvními mezi CK Marcela Štěrbová a zákazníkem. Ceny zájezdů, pobytů a dalších služeb cestovního ruchu jsou uvedené v propagačních materiálech, příp. na webových stránkách CK Marcela Štěrbová. Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena ve smlouvě o zájezdu/ objednávce služeb.

CK má právo v případech, kdy v době mezi stanovením ceny zájezdů, pobytů a dalších služeb a jeho konáním dojde ke zvýšení cen služeb od dodavatelů nebo v případě změny směnného kurzu koruny o více než 10% upravit příslušným způsobem ceny zájezdů, pobytů a služeb CR.

Písemné oznámení o zvýšení ceny může být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Pokud zákazník do 5 dnů po doručení této změny neodstoupí od cestovní smlouvy, předpokládá se, že se změnou souhlasí.

Ceny obsahují DPH. Ceny zájezdů dle zákona 159/1999 Sb. Zahrnují navíc povinné smluvní pojištění cestovní kanceláře ve smyslu tohoto zákona.

5. Platební podmínky

CK Marcela Štěrbová má právo na uhrazení ceny služeb před jejich poskytnutím. Úhradu poskytnutých služeb provádí zákazník v hotovosti nebo bankovním převodem na účet CK Marcela Štěrbová. Při uzavření cestovní smlouvy zaplatí zákazník zálohu ve výši 50% stanovené ceny služeb, doplatek celkové ceny služeb je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací služeb, pokud ve smlouvě o zájezdu není uvedeno jinak. 

6. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo:

- na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb

- na získání informací o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných a zaplacených služeb

- písemně oznámit změny cestujících, event. odstoupit od smlouvy dle článku 8 těchto „Všeobecných podmínek“

- na reklamaci případných vad poskytnutých služeb

Zákazník má povinnost:

- poskytnout součinnost potřebnou k řádnému poskytnutí služeb a převzetí dokladů potřebných pro čerpání služeb

- plně uhradit cenu objednaných služeb dle výše uvedených podmínek

- dodržovat pasové, celní, zdravotní a jiné předpisy země, do které cestuje

- řídit se pokyny pro účastníky zájezdu, delegáta nebo osoby pověřené CK Marcela Štěrbová. V případě léčebných pobytů splnit zdravotnické podmínky před cestou, dbát pokynů zdravotnického personálu během pobytu, respektovat vnitřní předpisy ubytovatelů, příp. dopravců a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku. 

7. Povinnosti CK

Cestovní kancelář je povinna:

- pečlivě vybrat dodavatele a kontrolovat kvalitu služeb

- řádně poskytnout smluvně sjednané a zaplacené služby

- správně popsat služby poskytované v rámci zájezdu a řádně zákazníka informovat o všech skutečnostech týkajících se objednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK známy

- v případě písemného odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je CK povinna vyplatit rozdíl mezi zaplacenou cenou a stornopoplatkem nejpozději do 30 dnů ode dne stornování zájezdu

- mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb., na základě které vzniká zákazníkovi právo na plnění v případě pojistné události. Cestovní kancelář je povinna v těchto případech předat zákazníkovi společně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny o uzavřeném pojištění. CK Marcela Štěrbová je pojištěna proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. u Generali pojišťovny.a.s. 

8. Odstoupení od smlouvy, stornopoplatky

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před nástupem na zájezd/pobyt, či zahájením čerpání služeb. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je doručení písemného oznámení „prodejci“.

Výše odstupného (stornoplatků) za každého účastníka je následující:

30 dnů před čerpáním 1. služby...........  5% (minimálně Kč 300,-)

29–21 dnů .........................................   15%

20–14 dnů ........................................    30%

13 -    7 dnů ........................................  60%

6 dnů a méně, nedostavení se k odjezdu, nenastoupení či přerušení služby….............................. 100% z ceny služeb

Výše uvedené storno podmínky mohou být u specifických zájezdů upraveny. Pro hromadné objednávky 15 a více osob platí zvláštní stornopodmínky.

CK Marcela Štěrbová je oprávněna v případech, které nemůže ovlivnit (např. změna dodavatelů služeb, nepředvídatelné okolnosti aj.) změnit dohodnuté podmínky pobytu. Změny musí oznámit nejpozději 7 dní před poskytnutím první služby. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Zároveň obdrží zpět celou zaplacenou částku za pobyt. Zákazníkovi nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady.

9. Reklamace

Zákazník má právo na reklamaci, jestliže nebyly služby poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě. V případě reklamace je zákazník povinen své požadavky uplatnit bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb v místě pobytu tak, aby mohly být odstraněny ihned na místě. Pokud to není možné, sepíše s poskytovatelem služeb písemnou reklamaci nebo ji zaznamená do voucheru a potvrdí ji zákazník i dodavatel služeb. Reklamace musí být vždy uplatněna nejpozději do 1 měsíce po čerpání poslední služby. Průběh a výsledek reklamačního řízení sdělí zákazníkovi CK ve lhůtě 30 dnů od obdržení reklamace.

10. Pojištění zákazníka

V ceně zájezdu a dalších služeb CK Marcela Štěrbová není zahrnuto cestovní pojištění. 

11. Zpracování osobních údajů

Souhlasím, aby mé osobní údaje uvedené na této smlouvě zpracovávala CK Marcela Štěrbová v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK Marcela Štěrbová a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované Marcela Štěrbová nabízet a poskytovat. Dále prohlašuji, že jsem zmocněn a podpisem této smlouvy uděluji souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž jménem všech uvedených na této smlouvě.

12. Závěrečná ustanovení:

Všeobecné podmínky vstoupily v platnost dnem 01.01.2018